18 kwietnia 2019

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się niniejszymi informacjami:

Dla kandydatów na pracowników:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Signa sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Długosza 73, 33-300, e-mail: signa@signa.net.pl, zwana dalej Spółką;
 2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
 3. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym w Spółce, w przypadku gdy Pani/Pan nie poda swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji;
 9. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem signa@signa.net.pl lub kontakt pisemny: Signa sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Długosza 73, 33-300, lub e-mail: signa@signa.net.pl

Dla pracowników:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Signa sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Długosza 73, 33-300, e-mail: signa@signa.net.pl, zwana dalej Spółką;
 2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z zatrudnieniem w Spółce na podstawie art. 22 zn. 1 Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, firmom świadczącym dla Spółki obsługę kadrowo – płacową);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez 50 lat licząc od dnia zakończenia pracy w Spółce na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo ich sprostowania;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 22 zn. 1 Kodeksu pracy i stanowi warunek zatrudnienia w Spółce;
 10. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.

Dla kontrahentów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Signa sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Długosza 73, 33-300, e-mail: signa@signa.net.pl, zwana dalej Spółką;
 2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z realizacją umowy pomiędzy Panią/Panem, a Spółką na podstawie:
 4. –zawartych przez Pana/ Panią z nami umów na dostarczanie towarów i usług (“art. 6 ust 1 lit. b) RODO”),
 5. b) art. 21 ustawy o rachunkowości – określenie stron transakcji (“art. 6 ust. 1 lit. c) RODO”)
 6. c) art. 106e ustawy o podatku VAT – wystawianiem faktury VAT (“art. 6 ust. 1 lit. c) RODO”);
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom transporotowym celem realizacji usługi transportowej – w przypadku gdy zdecyduję się Pani / Pan, aby Spółka nabyła w Pani/Pana imieniu usługę transportową, firmom ubezpieczeniowym – w przypadku gdy skorzysta Pani/Pan z kredytu kupieckiego celem ubezpieczenia Pani/Pana kredytu, wywiadowni gospodarczej celem weryfikacji, firmom świadczącym dla Spółki pomoc prawną, firmom windykacyjnym – w przypadku zaległości z płatnościami, firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne);
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres 11 lat od zawarcia umowy lub wystawienia faktury (zależnie co nastąpi później) – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa art. 70 (Dz.U.2017.0.201);
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych realizacja umowy pomiędzy Panią / Panem a Spółką będzie niemożliwa;
 7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.

Dla osób prowadzących korespondencje z SINGA Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Signa sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Długosza 73, 33-300, e-mail: signa@signa.net.pl, zwana dalej Spółką;
 2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z prowadzeniem korespondencji pomiędzy Panią/Panem, a Spółką na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – realizacja umów na dostarczanie towarów i usług; utrzymywanie dobrych stosunków i komunikacja ze stronami zainteresowanymi działalnością Spółki;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, firmom świadczącym dla Spółki usługę poczty elektronicznej);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres 11 lat od daty korespondencji – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa art. 70 (Dz.U.2017.0.201);
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla prowadzenia korespondencji. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych komunikacja pisemna pomiędzy Panią / Panem a Spółką będzie niemożliwa;
 10. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.

Dla osób odwiedzających teren signa sp. z o.o. (monitoring na terenie obiektów należących do spółki):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Signa sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Długosza 73, 33-300, e-mail: signa@signa.net.pl, zwana dalej Spółką;
 2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z nadzorem nad mieniem Spółki na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przed sądem;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, firmom świadczących dla Spółki usługi ochrony osób i mienia oraz organom ścigania, jeżeli ujawnione zostaną czyny noszące znamiona czynu zabronionego);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni i po tym okresie usuwane chyba, że noszą znamiona czynu zabronionego RODO art. 17 pkt 3e;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wejścia na teren zakładu Spółki;
 10. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.
 11. Monitoringiem jest objęty cały obszar Signa sp. z o.o. budynki pod adresem:
 1. Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 3b, Budynek 1 ASEANEU, 1 PIĘTRO, B22
 2. Hamburg, Oberwerder Damm 11-21
 3. Nowy Sącz, ul. Długosza 73, 03-333

z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.